بزرگترین تولیدکننده خوراک جایگزین دام و طیور در ایران

09124661091

Info@nahaadeh.com

کیلومتر ۳۲ جاده شهریار-اشتهارد.

مجتمع پاکدان البرز

تاثیرات استفاده از سطوح گوناگون تفاله لیموترش خشک بر عملکرد و متابولیت های خون مرغ های تخم گذار مسن با جیره های بر پایه ذرت

تاثیرات استفاده از سطوح گوناگون تفاله لیموترش خشک بر عملکرد و متابولیت های خون مرغ های تخم گذار مسن با جیره های بر پایه ذرت

این آزمایش به منظور ارزیابی تاثیرات استفاده از سطوح گوناگون تفاله لیموترش خشک با جیره های بر پایه ذرت_کنجاله سویا بر عملکرد،صفات کیفی تخم مرغ،فراسنجه های بیوشیمیایی و سطح سلول های ایمنی خون مرغ های تخم گذار مسن انجام گرفت.در این آزمایش تعداد 144 قطعه مرغ تخم گذار سویه های لاین (W36) از سن 65 تا 76 هفتگی در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار (هر تکرار دارای 12 قطعه مرغ)استفاده شدند.جیره های آزمایشی عبارت بودند از:1-تیمار شاهد،2-جیره حاوی 2 درصد تفاله لیمو،3- جیره حاوی 4 درصد تفاله لیمو، و 4- جیره حاوی 6 درصد تفاله لیمو.استفاده از تفاله لیموی خشک در جیره غذایی مرغ های تخم گذار تاثیرات معنی داری بر عملکرد،صفات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های خونی مرغ ها داشت(0/05>P).بالاترین درصد تولید تخم مرغ،بیشترین مقادیر تولید توده ای و خوراک مصرفی،بهترین ضریب تبدیل غذایی، و کمترین هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم تخم مرغ تولیدی با 4 درصد تفاله لیمو به دست آمد.بیشترین وزن مخصوص تخم مرغ و بالاترین شاخص رنگ زرده با استفاده از 6 درصد تفاله لیمو مشاهده شد. تفاله لیمو باعث افزایش سطح آلبومین خون شد.تفاله لیمو تاثیرات معنی داری بر سطح سلول های ایمنی خون مرغ ها نداشت. به طور کلی در مرغ های تخم گذار با جیره های بر پایه ذرت استفاده از 4 درصد تفاله لیموی خشک باعث بهبود عملکرد،افزایش شاخص رنگ زرده،کاهش هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم تخم مرغ تولیدی می شود و سطح آلبومین خون را افزایش می دهد.

 
 
تاثیرات استفاده از سطوح گوناگون تفاله لیموترش خشک بر عملکرد و متابولیت های خون مرغ های تخم گذار مسن با جیره های بر پایه ذرت
برچسب ها:
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ادامه مطلب
اثرات استفاده از تفاله لیموترش معمول و عمل آوری شده بر عملکرد،صفات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های خونی در مرغ های تخم گذار

اثرات استفاده از تفاله لیموترش معمول و عمل آوری شده بر عملکرد،صفات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های خونی در مرغ های تخم گذار

اثرات استفاده از تفاله لیموترش معمول و عمل آوری شده بر عملکرد،صفات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های خونی در مرغ های تخم گذار این آزمایش،جهت ارزیابی اثرات استفاده از ...
ادامه مطلب
اثر مقادیر مختلف تفاله خشک لیمو ترش بر عملکرد،صفات لاشه و فراسنجه های خونی بوقلمون های گوشتی

اثر مقادیر مختلف تفاله خشک لیمو ترش بر عملکرد،صفات لاشه و فراسنجه های خونی بوقلمون های گوشتی

اثر مقادیر مختلف تفاله خشک لیمو ترش بر عملکرد،صفات لاشه و فراسنجه های خونی بوقلمون های گوشتی در این آزمایش اثر مقادیر مختلف تفاله لیموترش در جیره بر عملکرد،صفات لاشه ...
ادامه مطلب
اثر تفاله لیمو ترش و افزودن اسیدهای آلی بر عملکرد،مورفولوژی روده و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

اثر تفاله لیمو ترش و افزودن اسیدهای آلی بر عملکرد،مورفولوژی روده و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

اثر تفاله لیمو ترش و افزودن اسیدهای آلی بر عملکرد،مورفولوژی روده و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی به منظور تعیین اثر سطوح تفاله لیمو ترش و اسیدهای آلی بر ...