بزرگترین تولیدکننده خوراک جایگزین دام و طیور در ایران

09124661091

Info@nahaadeh.com

کیلومتر ۳۲ جاده شهریار-اشتهارد.

مجتمع پاکدان البرز

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﯿﺪ ﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان در ﻃﯿﻮر

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﯿﺪ ﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان در ﻃﯿﻮر

دوآزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ ﺷﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﻮاد ﻫﻀﻤﯽ اﯾﻠﺌﻮﻣﯽ در ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ و ﻓﻀﻮﻻت در ﺧﺮوسﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻟﮕﻬﻮرن ﺳﻔﯿﺪ ﺳﺴﮑﺘﻮﻣﯽ ﺑﻮد، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در آزﻣﺎﯾﺶ اول از ﺧﺮوس- ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻟﮕﻬﻮرن ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﺳﺴﮑﺘﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﯾﻪ دﻗﯿﻖ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺷﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ روش ﺳﯿﺒﺎﻟﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در آزﻣﺎﯾﺶ دوم، ﯾﮏ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﺋﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ آﻧﺪوژﻧﻮس، ﯾﮏ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﺋﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ذرت و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ و ﺷﺶ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﺋﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ) ﻣﺨﻠﻮط 50:50 ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﺋﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺣﺎوي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان و ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﺋﯽ ﭘﺎﯾﻪ( از ﺳﻦ 34 ﺗﺎ 38 روزﮔﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻄﻮر آزاد ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ 96 ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﺧﺮوس آرﺑﻮر آﮐﺮز رﺳﯿﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻫﻀﻤﯽ اﯾﻠﺌﻮﻣﯽ ﭘﺲ از ﺑﯿﻬﻮش ﮐﺮدن ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ در ﺳﻦ 38 روزﮔﯽ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﯾﺪ. در آزﻣﺎﯾﺶ اول ﺿﺮاﯾﺐ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺠﻤﻮع اﺳﯿﺪ ﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ ﺿﺮوري، در ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺸﺎن داد و از 84/8 ﺗﺎ 87/9 درﺻﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد. در آزﻣﺎﯾﺶ دوم ﻧﯿﺰ ﺿﺮاﯾﺐ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﯾﻠﺌﻮﻣﯽ ﻣﺠﻤﻮع اﺳﯿﺪ ﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ ﺿﺮوري، در ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و از 64/9 ﺗﺎ 79/1 درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﯿﺪ ﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ ﻻﯾﺰﯾﻦ و ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ در ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ و ﺧﺮوس ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 74/9 و 60/2 و 88/1 و 86 درﺻﺪ ﺑﻮد. ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺿﺮاﯾﺐ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ اﯾﻠﺌﻮﻣﯽ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﮔﻮﺷﺘﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﻓﻀﻮﻻت ﺧﺮوسﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺳﺴﮑﺘﻮﻣﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد.

 

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﯿﺪ ﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان در ﻃﯿﻮر
برچسب ها:
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ادامه مطلب
اثر جایگزینی کنجاله سویا با پودر گوشت در مکمل های پروتئینی زنبور عسل

اثر جایگزینی کنجاله سویا با پودر گوشت در مکمل های پروتئینی زنبور عسل

اثر جایگزینی کنجاله سویا با پودر گوشت در مکمل های پروتئینی زنبور عسل به منظور ارزیابی اثرات جایگزینی کنجاله سویا با پودر گوشت در مکمل پروتئینی روی میزان تولید تخم،لارو ...