بزرگترین تولیدکننده خوراک جایگزین دام و طیور در ایران

09124661091

Info@nahaadeh.com

کیلومتر ۳۲ جاده شهریار-اشتهارد.

مجتمع پاکدان البرز

ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم تفاله زیتون به روش حیوان زنده

ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم تفاله زیتون به روش حیوان زنده

هدف از اجرای این طرح تعیین ترکیب شیمیایی،مصرف اختیاری و قابلیت هضم تفاله زیتون تولید شده در استان گلستان بود.ابتدا به منظور امکان انباری،رطوبت تفاله زیتون از 65-60 درصد به 15-10 درصد کاهش داده شد و سپس ترکیب شیمیایی و نیز قابلیت  هضم آن با استفاده از گوسفندان اخته شده تعیین گردید.بدین منظور از 3 راس گوسفند نراخته شده از نژاد دالاق با میانگین 0/5 ± 42 کیلوگرم استفاده شد.ترکیب شیمیایی تفاله زیتون نوع خمیری شکل شامل ماده خشک(درصد)،انرژی خام(کالری بر گرم)،پروتئین خام(درصد)،چربی خام(درصد) و فیبر خام (درصد) به ترتیب 15/55،7/69،3922/18،35 و 29/2 تعیین گردید.همچنین ترکیب شیمیایی تفاله نوع هوا خشک شامل ماده خشک(درصد)،انرژی خام(کالری بر گرم)،پروتئین خام(درصد)،چربی خام(درصد) و فیبر خام(درصد) به ترتیب 10/1،9/5،3753/39،88/75 و 36/3 تعیین گردید.قابلیت هضم ظاهری ماده خشک،پروتئین خام،چربی خام و فیبر خام به ترتیب 74/67،26/10،13/28 و 28/7 درصد تعیین گردید.


ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم تفاله زیتون به روش حیوان زنده
برچسب ها:
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ادامه مطلب
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰودن ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ در ﺟﯿﺮهي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎرش ﺗﻔﺮﯾﻘﯽ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮن در ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰودن ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ در ﺟﯿﺮهي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎرش ﺗﻔﺮﯾﻘﯽ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮن در ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰودن ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ در ﺟﯿﺮهي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎرش ﺗﻔﺮﯾﻘﯽ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮن در ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ...
ادامه مطلب
ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار و ﺻﻔﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار و ﺻﻔﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار و ﺻﻔﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ، 120 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢﮔﺬار ﻟﻮﻫﻤﻦ LSL-LITE) ...
ادامه مطلب
اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻔﺎﻟﻪ زﯾﺘﻮن در ﺟﯿﺮه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬار

اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻔﺎﻟﻪ زﯾﺘﻮن در ﺟﯿﺮه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬار

اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻔﺎﻟﻪ زﯾﺘﻮن در ﺟﯿﺮه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬار آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ روش ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ 2×5 در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 300 ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار در ﺳـﻦ ...