بزرگترین تولیدکننده خوراک جایگزین دام و طیور در ایران

09124661091

Info@nahaadeh.com

کیلومتر ۳۲ جاده شهریار-اشتهارد.

مجتمع پاکدان البرز

اثر جایگزینی کنجاله سویا با پودر گوشت در مکمل های پروتئینی زنبور عسل

اثر جایگزینی کنجاله سویا با پودر گوشت در مکمل های پروتئینی زنبور عسل

به منظور ارزیابی اثرات جایگزینی کنجاله سویا با پودر گوشت در مکمل پروتئینی روی میزان تولید تخم،لارو و عسل از 20 کندوی زنبور عسل استفاده شد.ابتدا رکوردگیری صفات(میزان تولید تخم،لارو و عسل)انجام شد. سپس در 4 دوره 21 روزه به دنبال هم زنبورها با مکمل شاهد(بر پایه کنجاله سویا 13/1%، عسل 3/3%، پودر شکر 65/4%، شیر خشک کم چرب 2%، زرده تخم مرغ0/8%، مخمر نانوایی 2%، آب 13/1%، سرکه سیب 0/3%، مکمل 0/1% TNT) و مکمل شاهد حاوی 6،4/5،3 و 7/5 درصد پودر گوشت تغذیه شدند و بعد رکوردها ثبت شدند.نتایج حاصل نشان داد بیشترین میزان تخمگذاری ( 1834/3 عدد) ملکه در تیمار حاوی 3 درصد پودر گوشت و کمترین میزان تخم (1187/6 عدد) در تیمار حاوی 7/5 درصد پودر گوشت بود(0/05>P).بیشترین تولید عسل (6721/3 سانتی متر مربع)و تولید لارو (1804/9 عدد)به ترتیب در تیمارهای حاوی 3 و 4/5 درصد پودر گوشت مشاهده شد(0/05>P).بنابراین استفاده از مکمل حاوی 3 و 4/5 درصد پودر گوشت در تغذیه زنبور عسل سبب بهبود تولید عسل و لارو خواهد شد.

 
 
اثر جایگزینی کنجاله سویا با پودر گوشت در مکمل های پروتئینی زنبور عسل
برچسب ها:
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ادامه مطلب
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﯿﺪ ﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان در ﻃﯿﻮر

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﯿﺪ ﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان در ﻃﯿﻮر

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﯿﺪ ﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان در ﻃﯿﻮر دوآزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ ﺷﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ ...