بزرگترین تولیدکننده خوراک جایگزین دام و طیور در ایران

09124661091

Info@nahaadeh.com

کیلومتر ۳۲ جاده شهریار-اشتهارد.

مجتمع پاکدان البرز

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰودن ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ در ﺟﯿﺮهي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎرش ﺗﻔﺮﯾﻘﯽ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮن در ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰودن ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ در ﺟﯿﺮهي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎرش ﺗﻔﺮﯾﻘﯽ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮن در ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار

در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎرش ﺗﻔﺮﯾﻘﯽ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮن در ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺗﻌﺪاد 120 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢﮔﺬار در ﺳﻦ 60 ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﯿﻦ 20 ﻗﻔﺲ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﻪ ﺷﯿﻮهاي ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﺑﺪن ﺑﯿﻦ ﻗﻔﺲﻫﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ داﺷﺖ. ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن در دو ﺳﻄﺢ ﺻﻔﺮ و 9 درﺻﺪ در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ enzyme) cocktail a -Nutrase®– ﯾﮏ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﯾﺎ ﮐﻮﮐﺘﻞ– ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 0/9 ﮔﺮم در ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم) ﺑﺎ 5 ﺗﮑﺮار ﺷﺎﻣﻞ 6 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮغ در ﻫﺮ ﺗﮑﺮار در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار وارد ﮔﺮدﯾﺪ. ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻤﺎرش ﺗﻔﺮﯾﻘﯽ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ در ﭘﺎﯾﺎن دوره آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﻣﺮغ از ﻫﺮ ﻗﻔﺲ اﻧﺘﺨﺎب و از ﺳﯿﺎﻫﺮگ ﺑﺎل ﺧﻮﻧﮕﯿﺮي ﺑﻪﻋﻤﻞ آﻣﺪ. اﻋﺪاد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري SAS ﺑﺎ روﯾﻪ GLM ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪاي داﻧﮑﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن در ﺟﯿﺮهي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﺧﻮن در ﻣﺮغﻫﺎي ﺗﺨﻢﮔﺬار ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد (0/05>P).اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن و آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺪاﺷﺖ، ﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻠﺴﺘﺮول و LDL در ﻣﺮﻏﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه HDL و LDL ﺑﺮ ﺷﻤﺎرش ﺗﻔﺮﯾﻘﯽ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮن و ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺴﺘﺮول،ﺑﺎ ﺟﯿﺮهي ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوي 9 % ﺗﻔﺎﻟﻪ زﯾﺘﻮن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪهي ﺟﯿﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ داﺷﺖ.

 

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰودن ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ در ﺟﯿﺮهي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎرش ﺗﻔﺮﯾﻘﯽ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮن در ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار
برچسب ها:
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ادامه مطلب
ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار و ﺻﻔﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار و ﺻﻔﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار و ﺻﻔﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ، 120 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢﮔﺬار ﻟﻮﻫﻤﻦ LSL-LITE) ...
ادامه مطلب
اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻔﺎﻟﻪ زﯾﺘﻮن در ﺟﯿﺮه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬار

اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻔﺎﻟﻪ زﯾﺘﻮن در ﺟﯿﺮه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬار

اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻔﺎﻟﻪ زﯾﺘﻮن در ﺟﯿﺮه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬار آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ روش ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ 2×5 در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 300 ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار در ﺳـﻦ ...