بزرگترین تولیدکننده خوراک جایگزین دام و طیور در ایران

09124661091

Info@nahaadeh.com

کیلومتر ۳۲ جاده شهریار-اشتهارد.

مجتمع پاکدان البرز

بررسی اثرات سطوح تفاله خشک سیب با و بدون آنزیم بر عملکرد،صفات کیفی تخم مرغ و لیپیدهای سرم خون مرغ های تخم گذار

بررسی اثرات سطوح تفاله خشک سیب با و بدون آنزیم بر عملکرد،صفات کیفی تخم مرغ و لیپیدهای سرم خون مرغ های تخم گذار

این تحقیق به منظور بررسی اثرات سطوح تفاله خشک سیب با و بدون آنزیم بر عملکرد،کیفیت تخم مرغ،کلسترول زرده،لیپیدهای سرم خون و قیمت جیره مرغ های تخم گذار لگهورن سویه های _لاین(w_36) از سن 35-47 هفتگی انجام شد. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی و آزمایش فاکتوریل 2×4 شامل تفاله خشک سیب در چهار سطح 12،6،0 و 18 درصد جیره و آنزیم با دو سطح 0 و 0/05 درصد جیره اجرا شد.192 قطعه مرغ تخم گذار لهگورن به طور تصادفی در 24 واحد آزمایشی با 8 تیمار،3تکرار و تعداد 8  قطعه مرغ در هر تکرار توزیع و به مدت 12 هفته با جیره های آزمایشی و دو هفته با جیره پیش آزمایش تغذیه شدند.نتایج نشان داد که صفات عملکردی تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفت(0/05<P).واحد هاو و کیفیت پوسته تخم مرغ در مرغ های تغذیه شده با سطح 12% تفاله سیب در مقایسه با شاهد بالاتر بود(0/05<P).جیره های آزمایشی تاثیری بر سایر فراسنجه های کیفی تخم مرغ مانند درصد سفیده و زرده،میزان کلسترول زرده و لیپیدهای سرم خونی نداشتند(05/<P).سطوح افزودنی آنزیم بر هیچ یک از فراسنجه های مورد مطالعه تاثیر نداشت(05/<P).از نظر اقتصادی،با افزایش سطح تفاله سیب در جیره،قیمت جیره کاهش یافت. بنابراین جایگزینی تفاله سیب با بخشی از ذرت جیره و آنزیم در جیره مرغ های تخم گذار بدون تاثیر منفی بر صفات عملکردی،کلسترول زرده و لیپیدهای سرم خونی،باعث بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ و کاهش قیمت جیره خواهد شد.

 

بررسی اثرات سطوح تفاله خشک سیب با و بدون آنزیم بر عملکرد،صفات کیفی تخم مرغ و لیپیدهای سرم خون مرغ های تخم گذار
برچسب ها:
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.