بزرگترین تولیدکننده خوراک جایگزین دام و طیور در ایران

09124661091

Info@nahaadeh.com

کیلومتر ۳۲ جاده شهریار-اشتهارد.

مجتمع پاکدان البرز

اثرات استفاده از تفاله لیموترش معمول و عمل آوری شده بر عملکرد،صفات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های خونی در مرغ های تخم گذار

اثرات استفاده از تفاله لیموترش معمول و عمل آوری شده بر عملکرد،صفات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های خونی در مرغ های تخم گذار

این آزمایش،جهت ارزیابی اثرات استفاده از سطوح مختلف تفاله لیموترش معمول و عمل آوری شده با اوره بر عملکرد،صفات کیفیت تخم مرغ و فراسنجه های خونی مرغ های تخم گذار انجام شد.در این آزمایش، تعداد192 قطعه مرغ تخم گذار سویه های لاین _W36 از سن 35 تا 46 هفتگی در 4 تیمار،4تکرار و با تعداد 12 قطعه مرغ در هر تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد.گروه های آزمایشی شامل:1)شاهد(بدون استفاده از تفاله لیمو)،2)جیره حاوی 4درصد تفاله لیمو عمل آوری نشده، 3)جیره حاوی 4 درصد تفاله ی لیموی عمل آوری شده با 0/5 درصد اوره و 4) جیره حاوی 4درصد تفاله لیموی عمل آوری شده با 1 درصد اوره بودند.نتایج آزمایش نشان دادند که استفاده از تفاله لیمو و عمل آوری آن با اوره دارای اثرات معنی داری بر عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ در مرغ های تخم گذار می باشد(0/05>P).هرچند استفاده از تفاله لیموی عمل آوری نشده نیز در مقایسه با شاهد موجب بهبود معنی دار عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ گردید،لیکن مرغ ها بهترین عملکرد را با استفاده از 4 درصد تفاله ی لیمو ی عمل آوری شده با 0/5 درصد اوره نشان دادند. به طوری که بیشترین وزن تخم مرغ ،بالاترین درصد تولید و تولید توده ای تخم مرغ،بیشترین مقدار خوراک مصرفی،بهترین ضریب تبدیل خوراک،کمترین هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم تخم مرغ تولیدی،بالاترین شاخص رنگ زرده،وزن زرده و واحد هاو در این گروه آزمایشی به دست آمد. استفاده از تفاله لیموی عمل آوری شده با یک درصد اوره،در مقایسه با سطح 0/5 درصدی عمل آوری اثرات سوئی بر عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ داشت.استفاده از تفاله لیمو و عمل آوری آن در مقایسه با شاهد اثرات معنی داری بر فراسنجه های خونی مرغ ها نداشت(0/05<P). نتیجه گیری نهایی این که استفاده از تفاله لیموترش عمل آوری شده با 0/5 درصد اوره موجب اصلاح عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ و کاهش هزینه تولید در مرغ های تخم گذار می گردد.

 

اثرات استفاده از تفاله لیموترش معمول و عمل آوری شده بر عملکرد،صفات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های خونی در مرغ های تخم گذار
برچسب ها:
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ادامه مطلب
تاثیرات استفاده از سطوح گوناگون تفاله لیموترش خشک بر عملکرد و متابولیت های خون مرغ های تخم گذار مسن با جیره های بر پایه ذرت

تاثیرات استفاده از سطوح گوناگون تفاله لیموترش خشک بر عملکرد و متابولیت های خون مرغ های تخم گذار مسن با جیره های بر پایه ذرت

تاثیرات استفاده از سطوح گوناگون تفاله لیموترش خشک بر عملکرد و متابولیت های خون مرغ های تخم گذار مسن با جیره های بر پایه ذرت این آزمایش به منظور ارزیابی ...
ادامه مطلب
اثر مقادیر مختلف تفاله خشک لیمو ترش بر عملکرد،صفات لاشه و فراسنجه های خونی بوقلمون های گوشتی

اثر مقادیر مختلف تفاله خشک لیمو ترش بر عملکرد،صفات لاشه و فراسنجه های خونی بوقلمون های گوشتی

اثر مقادیر مختلف تفاله خشک لیمو ترش بر عملکرد،صفات لاشه و فراسنجه های خونی بوقلمون های گوشتی در این آزمایش اثر مقادیر مختلف تفاله لیموترش در جیره بر عملکرد،صفات لاشه ...
ادامه مطلب
اثر تفاله لیمو ترش و افزودن اسیدهای آلی بر عملکرد،مورفولوژی روده و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

اثر تفاله لیمو ترش و افزودن اسیدهای آلی بر عملکرد،مورفولوژی روده و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

اثر تفاله لیمو ترش و افزودن اسیدهای آلی بر عملکرد،مورفولوژی روده و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی به منظور تعیین اثر سطوح تفاله لیمو ترش و اسیدهای آلی بر ...