بزرگترین تولیدکننده خوراک جایگزین دام و طیور در ایران

09124661091

Info@nahaadeh.com

کیلومتر ۳۲ جاده شهریار-اشتهارد.

مجتمع پاکدان البرز

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار و ﺻﻔﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار و ﺻﻔﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ

در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ، 120 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢﮔﺬار ﻟﻮﻫﻤﻦ LSL-LITE) (LOHMANN در ﺳﻦ 60 ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﯿﻦ 20 ﻗﻔﺲ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﻪ ﺷﯿﻮهاي ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﺑﺪن ﺑﯿﻦ ﻗﻔﺲﻫﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ داﺷﺖ. ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن در دو ﺳﻄﺢ ﺻﻔﺮ و 9 % در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ ( nutrase- a cocktail enzyme- ﯾﮏ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﯾﺎ ﮐﻮﮐﺘﻞ – ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 0/9 ﮔﺮم در ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم) ﺑﺎ 5 ﺗﮑﺮار ﺷﺎﻣﻞ 6 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮغ در ﻫﺮ ﺗﮑﺮار در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار وارد ﮔﺮدﯾﺪ و ﺻﻔﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدي (درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻮده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك) ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﯽ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ، ﺗﺨﻢ ﻣﺮغﻫﺎ در ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ و در ﻃﯽ ﺳﻪ روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ، ﺟﻤﻊآوري و ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. اﻋﺪاد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺼﻮرت آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ 2 2 در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري SAS ﺑﺎ روﯾﻪ GLM ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪاي داﻧﮑﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن ﺗﺎ ﺳﻄﺢ 9 درﺻﺪ و آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽداري ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﻣﺮﻏﺎن و ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺪاﺷﺖ( 0/05<P)، وﻟﯽ ﺷﺎﺧﺺ زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ (0/05>P). در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎﻟﻪ زﯾﺘﻮن ﺗﺎ ﺳﻄﺢ 9 درﺻﺪ در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار ﺑﺪون ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﻣﺮﻏﺎن و ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار و ﺻﻔﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
برچسب ها:
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ادامه مطلب
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰودن ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ در ﺟﯿﺮهي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎرش ﺗﻔﺮﯾﻘﯽ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮن در ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰودن ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ در ﺟﯿﺮهي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎرش ﺗﻔﺮﯾﻘﯽ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮن در ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰودن ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ در ﺟﯿﺮهي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎرش ﺗﻔﺮﯾﻘﯽ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮن در ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ...
ادامه مطلب
اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻔﺎﻟﻪ زﯾﺘﻮن در ﺟﯿﺮه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬار

اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻔﺎﻟﻪ زﯾﺘﻮن در ﺟﯿﺮه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬار

اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻔﺎﻟﻪ زﯾﺘﻮن در ﺟﯿﺮه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬار آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ روش ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ 2×5 در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 300 ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار در ﺳـﻦ ...