بزرگترین تولیدکننده خوراک جایگزین دام و طیور در ایران

09124661091

Info@nahaadeh.com

کیلومتر ۳۲ جاده شهریار-اشتهارد.

مجتمع پاکدان البرز

اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻔﺎﻟﻪ زﯾﺘﻮن در ﺟﯿﺮه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬار

اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻔﺎﻟﻪ زﯾﺘﻮن در ﺟﯿﺮه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬار

آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ روش ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ 2×5 در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 300 ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار در ﺳـﻦ 25 ﻫﻔﺘﮕﯽ از ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﺗﺠﺎری ﻟﮕﻬﻮرن ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﻫﺎی ﻏﺬاﺋﯽ ﻣﺤﺘﻮی ﺗﻔﺎﻟـﻪ زﯾﺘـﻮن (ﺻـﻔﺮ، 5، 10، 15 و %20 )ﺑﻤـﺪت 70 روز ﺑﻤـﻮرد اﺟﺮاﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ. ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬار ﺑﻪ 30 واﺣﺪ ( 10 ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ واﺣﺪ ) و ﺳﻪ ﺗﮑﺮار ه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﺘـﺎﯾﺞ آزﻣـﺎﯾﺶ ﻧـﺸﺎن داد ﺗﻔﺎﻟـﻪ زﯾﺘﻮن اﻟﮏ ﺷﺪه در ﺟﯿﺮه ﺑﺮ روی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ، ﺧﻮراک ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ. وﻟﯽ وزن ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬار در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﻟﻪ زﯾﺘﻮن ﺑﺪون اﻟﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ داری ﭘﯿﺪا ﮐـﺮد (0/05>P). اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎﻟﻪ زﯾﺘﻮن در ﺟﯿﺮه ، وزن ﺗﺨﻢ ﻣـﺮغ و ﺧـﻮراک ﻣـﺼﺮﻓﯽ را ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨـﯽ داری اﻓـﺰاﯾﺶ داد(P<0/01). در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬار ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی 5 درﺻﺪ ﺗﻔﺎﻟﻪ زﯾﺘﻮن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳـﻄﻮح دﯾﮕـﺮ ﺗﻔﺎﻟﻪ زﯾﺘﻮن در ﺟﯿﺮه ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ (0/05>P). ﺗﻔﺎﻟﻪ زﯾﺘﻮن اﻟﮏ ﺷﺪه ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﮔﺮدﯾﺪه( 0/05>P). وﻟﯽ ﺑﺮ روی ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ و واﺣﺪ ﻫﺎ و اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ.

 

اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻔﺎﻟﻪ زﯾﺘﻮن در ﺟﯿﺮه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬار
برچسب ها:
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ادامه مطلب
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰودن ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ در ﺟﯿﺮهي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎرش ﺗﻔﺮﯾﻘﯽ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮن در ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰودن ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ در ﺟﯿﺮهي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎرش ﺗﻔﺮﯾﻘﯽ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮن در ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰودن ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ در ﺟﯿﺮهي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎرش ﺗﻔﺮﯾﻘﯽ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮن در ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ...
ادامه مطلب
ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار و ﺻﻔﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار و ﺻﻔﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار و ﺻﻔﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ، 120 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢﮔﺬار ﻟﻮﻫﻤﻦ LSL-LITE) ...